Adatvédemi szabályzat

teszt

Készült a Dagent Kft számára,

2017.05.10. napján

Adatvédelmi szabályzat

a

shop.izeserdely.hu internetes áruházban történő vásárlásra, böngészésre, a honlappal nyújtott szolgáltatások felhasználásáraalkalmazandó: 2017. május 12-től

 

Adatkezelő

neve, elérhetőségeiAz adatkezelő megnevezése: DAGENT Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 1013 Budapest, Attila út 63. I. em. 7.

Az adatkezelő e-mail címe: izeserdely@dagent.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 212 5662

Honlap: www.dagent.hu

 

Tárhelyszolgáltató

adatai:Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

1022 Budapest. Törökvész út 30/A.

telefonszám: +36 1 336 5300

e-mail cím: info@kulcs-soft.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-045531

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A megrendelések és azok teljesítése, valamint a regisztráció esetében az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései adják. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A hírlevélküldést illetően a

az adatkezelés jogszabályi háttere az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.). Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.Hírlevél küldését kizárólag adatvédelmi hatósági regisztrációt követően kezdjük meg.

 

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése, a kiszállítás esetében az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, míg a regisztráció esetében az Ön kényelmesebb kiszolgálása. Hírlevél esetében az adatkezelésnek az a célja, hogy Ön értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

 

A kezelt adatok köre:

Megrendelések, kiszállítás és regisztráció esetén: Név, lakóhely e-mail cím, telefonszám, kiszállítási cím, vásárolt termékek, vásárlás időpontja, azzal, hogy külső közreműködő kiszállító esetén, amennyiben a kiszállítási cím eltér az Ön lakcímétől, ez utóbbit a közreműködőnek nem továbbítjuk.

Hírlevél esetén: név, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama:

Számlák esetében a számla kiállításától számított 8 év, a kiszállításhoz kapcsolódó személyes adatokat a kiszállításig kezeljük, az egyéb adatokat (pl. regisztrációhoz szükséges adatok), valamint a hírlevél küldéséhez szükséges adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Egyéb adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről

és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységéről 

1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

és elérhetőségei: 1022 Budapest. Törökvész út 30/A.

telefonszám: +36 1 336 5300

e-mail cím: info@kulcs-soft.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

2. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: GEN Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 57/b

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 383 3000 111

Az adatfeldolgozó e-mail címe: genaudit@genaudit.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

3. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés:

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségei:

DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.;

adószám: 13034283-2-42,

ügyfélszolgálat: +36 1 501 6200, H: 7:00-19:00; K-P: 8:00-18:00,

Email: dpd@dpd.hu

 

Magyar Posta Zrt

székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6,

ügyfélszolgálat: +36 1 333 7777

Email: customer.service@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a következő jogosultságok illetik meg a személyes adataira vonatkozóan:

a tájékoztatáshoz való jog, 

az adatok helyesbítéséhez való jog,

az adatok törléséhez való jog,

az adatok zárolásához való jog,

a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

 

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 
Jogorvoslati lehetőségek az adatkezelést illetően:

Adatvédelmi kérdésekben kérelemmel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

továbbá az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, mely az Ön lakóhelye szerint illetékes Törvényszék.  

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

Sütiszabályzat / Cookies

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a honlap használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.RTB személyre szabott retargeting cookiek-k

A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg A honlap látogatói a következő linkre való kattintással kihagyhatják az RTB technológia használatát: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-outAmennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

 

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
A Dagent Kft webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás