ÁSZF

teszt

Készült a Dagent Kft számára, 01

2017.05.10. napján

 

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

alkalmazandó: 2017. május 12-től

 

1. Általános rendelkezések:

A jelen ÁSZF alkalmazandó a

shop.izeserdely.hu internetes áruházban történő vásárlásra, böngészésre, a honlappal nyújtott szolgáltatások felhasználására. A honlap használatával Ön változtatás nélkül elfogadja a jelen ÁSZF-et és annak mellékleteit. Kérjük, amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, vásárlást ne kezdeményezzen, a böngészést fejezze be és keresse termékeinket a partnereink boltjaiban.A webáruházon keresztül bonyolított vásárlás során tett nyilatkozatok akkor válnak hatályossá, amikor azok a címzett fél számára megismerhetővé válnak.

 

2. Felek:

a./ a shop.izeserdely.hu internetes áruház üzemeltetője, a honlap szolgáltatója és a termékek eladója, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás szolgáltatója (a továbbiakban: vállalkozás vagy szolgáltató):

elnevezése: DAGENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövid neve: DAGENT Kft.

székhelye: 1013 Budapest, Attila út 63. I. em. 7.;

adószám: 10231890-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-957168

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószáma:  10231890-2-41

ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 212 5662

ügyfélszolgálat e-mail címe: izeserdely@dagent.hu

 izeserdely@dagent.huA vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310, levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.)

b./megrendelő, vásárló, a honlap felhasználója, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybe vevője (együttesen: megrendelő vagy ügyfél): A jelen ÁSZF a shop.izeserdely.hu internetes áruház honlapján keresztül vásárlást bonyolító, vagy böngésző minden természetes és nem természetes személy. Egyes fogyasztói jogok kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyeket („fogyasztó”) illetnek meg.


3. Termékek, árak, költségek

 

A shop.izeserdely.hu internetes oldalon elérhető a Szolgáltató termékkatalógusa, amely tartalmazza a Szolgáltató által forgalmazott élelmiszereket és egyéb termékeket (továbbiakban: webáruház). A forgalmazott termékek egy része romlandó élelmiszer, melynek szállítása, kezelése élelmiszerbiztonsági szempontból különleges feltételeket, hűtést igényel, vagy pedig olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A webáruházban elérhető szolgáltatói termékkatalógus nem minősül a szolgáltató által tett, a vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Akciós termék esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart.

A forgalmazott termékek minőségét, összetételét, a terméklistát a szolgáltató bármikor egyoldalúan és az ügyfelek felé minden kártérítési igény nélkül módosíthatja, azzal, hogy az ilyen változás csak az ezt követően indított megrendelésekre alkalmazandó.

A webáruházban található termékképeket a szolgáltató állította elő, azok a szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. A képek illusztrációul szolgálnak, a termék jobb beazonosítása céljából, a valóságtól értelmet nem zavaró, vásárlást meg nem zavaró módon és mértékben eltérhetnek.

A Szolgáltató a kiskorúak kiszolgálását tiltó termékeket (alkohol) nem kíván hirdetni és ilyen terméket részükre nem szolgáltat ki megrendelés kiszállítása alkalmával sem.

A szolgáltató

jogosult minden nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint az árváltoztatásra. Az ilyen módosítás az azt megelőzően elküldött és visszaigazolt megrendelésekre nem alkalmazandó.Visszaigazolt megrendelésben foglalt árak módosítására csak a visszaigazolás és a teljesítési határidő közben bekövetkező jogszabályváltozás adhat okot (pl. adózási szabályok megváltozása).

A terméklistában és a termék adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amely a megrendelés időpontjában érvényes, és amely az ÁFÁ-t tartalmazza.

Szállítási költségek és számítási módjuk: A kiszállítási költség saját eszközzel – ami a hűtőkocsit jelenti - egységár Budapest egész területére, míg közreműködő igénybevételével történő kézbesítés a DPD-vel kötött megállapodásunk alapján az ország egész területén súlytól függő egységáras és jelenleg egyeztetés alatt áll az összege, MPL Postacsomag esetén a Magyar Posta Zrt mindenkori díjszabását alkalmazzuk. A szállítási költségek módosítására az árváltozásra vonatkozó rendelkezés alkalmazandók.

A szállítási költségek és – jogszerűen gyakorolt – elállás esetén a visszaszállítás költségei megrendelőt terhelik.

Egyéb költséget, díjat a szolgáltató nem számít fel a megrendelővel szemben, kivéve a megrendelő hibájából késedelmet szenvedő vagy meghiúsuló kézbesítést.

 

 

4. Elállási jog

A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján az ott kivételt nem szereplő (pl. nem romlandó élelmiszer) termék esetében a megrendelő a termék kézhezvételét ((több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételétől számítottan) követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállásra vonatkozó jog csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyeket illeti meg.

Elállásra vonatkozó szándékát Ön köteles e-mailben, az izeserdely@dagent.hu e-mail címre megküldeni. Az elállás részleges is lehet, amennyiben a fogyasztó több terméket rendelt meg.

Az elállás az alábbi mellékelt szövegminta kitöltésével és visszaküldésével is gyakorolható:

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt, aláírás

 
Vásárlástól való elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni az eredeti fizetéssel megegyező módon.

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, ideértve a termékek visszajuttatásának költségeit is. A termék kiszállításának és visszajuttatásának a költsége a fogyasztót terheli. Utánvéttel a Szolgáltató a terméket nem veszi vissza.

Amennyiben a termék használt, vagy a termék vagy csomagolása sérült, a szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését, továbbá követelheti a használat folytán a termékben bekövetkezett értékcsökkenés megtérítését.

A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt és a nagykereskedőnek nem minősülő céget elállási jog nem illeti meg.

 

5. Panaszügyintézés

 

Tájékoztató a fogyasztókat illető egyes jogokról

A tájékoztatás alapja: 3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez, az általunk forgalmazott termékekre értelemszerűen igazított szöveg

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a DAGENT Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést, kivéve, ha ezen igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DAGENT Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül illetve a szavatossági időn belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Panaszügyintézés


Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos hiba észlelésekor, a termék átvételét követően az esetleges minőségi reklamációt haladéktalanul jelezze a Megrendelő e-mailben az (izeserdely@dagent.hu)  e-mail címen vagy telefonon a +36-1-212-5662 számon.

Szolgáltató az izeserdely@dagent.hue-mail címen vagy +36-1-212-5662 telefonszámon érkezett panaszokat legkésőbb annak a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a fogyasztóvédelmi törvényben írt határidők és írásbeliségre vonatkozó szabályok betartásával, ezután a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a további jogorvoslati lehetőségekről. A panaszügyintézés helye a Szolgáltató1182 Budapest, Péterhalmi út 8. szám alatti telephelye. A Megrendelő jogvita esetén jogosult Békéltető Testülethez fordulni. Békéltető Testület a fővárosi, megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működik, mind a Szolgáltató székhelye, min a fogyasztó lakóhelye szerinti megyeszékhelyen (fővárosban) működő békéltető testület jogosult eljárni.

 

6. Az ÁSZF módosítása, mellékletei

 
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely módosított ÁSZF a shop.izeserdely.hu internetes oldalon való közzététellel lép hatályba és a Megrendelő azt a közzétételt követő első megrendeléssel fogadja el.

 
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (véglegesen visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik

 

Mellékletek a jelen ÁSZF-hez:

1. Vásárlási és szállítási feltételek, (lásd külön menüpontban a főmenüben)

2. Adatvédelmi rendelkezések (lásd külön menüpontban a főmenüben)


Budapest, 2017. május 12. 

 

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
A Dagent Kft webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás